SyntaxHighlighter支持高亮的语言列表

SyntaxHighlighter是个WordPress(也支持别的博客)上非常好用的语法高亮插件,但是在该插件的设置里没给出默认支持的高亮语言列表(让你自己去官网上找)。查了一下插件的文件,发现除去官网上所列的以外,还支持latex和matlab:

语言 缩写

 • ‘as3’ => ‘as3’,
 • ‘actionscript3’ => ‘as3’,
 • ‘bash’ => ‘bash’,
 • ‘shell’ => ‘bash’,
 • ‘coldfusion’ => ‘coldfusion’,
 • ‘cf’ => ‘coldfusion’,
 • ‘clojure’ => ‘clojure’,
 • ‘clj’ => ‘clojure’,
 • ‘cpp’ => ‘cpp’,
 • ‘c’ => ‘cpp’,
 • ‘c-sharp’ => ‘csharp’,
 • ‘csharp’ => ‘csharp’,
 • ‘css’ => ‘css’,
 • ‘delphi’ => ‘delphi’,
 • ‘pas’ => ‘delphi’,
 • ‘pascal’ => ‘delphi’,
 • ‘diff’ => ‘diff’,
 • ‘patch’ => ‘diff’,
 • ‘erl’ => ‘erlang’,
 • ‘erlang’ => ‘erlang’,
 • ‘fsharp’ => ‘fsharp’,
 • ‘groovy’ => ‘groovy’,
 • ‘java’ => ‘java’,
 • ‘jfx’ => ‘javafx’,
 • ‘javafx’ => ‘javafx’,
 • ‘js’ => ‘jscript’,
 • ‘jscript’ => ‘jscript’,
 • ‘javascript’ => ‘jscript’,
 • ‘latex’ => ‘latex’, // Not used as a shortcode
 • ‘tex’ => ‘latex’,
 • ‘matlab’ => ‘matlabkey’,
 • ‘objc’ => ‘objc’,
 • ‘obj-c’ => ‘objc’,
 • ‘perl’ => ‘perl’,
 • ‘pl’ => ‘perl’,
 • ‘php’ => ‘php’,
 • ‘plain’ => ‘plain’,
 • ‘text’ => ‘plain’,
 • ‘ps’ => ‘powershell’,
 • ‘powershell’ => ‘powershell’,
 • ‘py’ => ‘python’,
 • ‘python’ => ‘python’,
 • ‘r’ => ‘r’, // Not used as a shortcode
 • ‘splus’ => ‘r’,
 • ‘rails’ => ‘ruby’,
 • ‘rb’ => ‘ruby’,
 • ‘ror’ => ‘ruby’,
 • ‘ruby’ => ‘ruby’,
 • ‘scala’ => ‘scala’,
 • ‘sql’ => ‘sql’,
 • ‘vb’ => ‘vb’,
 • ‘vbnet’ => ‘vb’,
 • ‘xml’ => ‘xml’,
 • ‘xhtml’ => ‘xml’,
 • ‘xslt’ => ‘xml’,
 • ‘html’ => ‘xml’,
 • ‘xhtml’ => ‘xml’,

当然只仅仅是默认支持的语言,还有更多的语言需要自己改代码添加(支持语言列表)。 添加的方法请见Adding A New Brush (Language)